Diş Hekimliği Fakültesi


DUS Atamalarında İstenilen Evraklar

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ (DUS)

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ATAMALARINDA İSTENEN EVRAKLAR

NAKLEN (Halen Kamu Kurumlarında Çalışmakta Olanlar), AÇIKTAN (İlk Kez) ve YENİDEN ATAMALARDA:

1.     Dilekçe * (Dilekçe tarihinin kuruma başvurulan tarih olması gerekmektedir.)

2.      Özgeçmiş *

3.      Mezuniyet Belgesi (Aslı yanında olmak kaydıyla bir örneği)

      a) Diploma veya geçici mezuniyet belgesi (Eğitimlerini yurt dışında tamamlayan adayların Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesinin onaylı bir  örneği,

4.       DUS Yerleştirme Sonuç Belgesi (Barkod’lu internet çıktısı)

5.    Diploma ve Sağlık Bakanlığı tescil numaralarını gösteren http://sbu2.saglik.gov.tr/drbilgi/default.aspx adresinden T.C. Kimlik numarası ile ulaşılacak internet çıktısı (Bu veri tabanına kaydı olmayan, diploma veya tescil numaralarından herhangi birisi eksik bulunan adayların bulundukları İl Sağlık Müdürlükleri veya doğrudan Sağlık Bakanlığı ile irtibat kurarak bilgilerini kaydettirmeleri ve bu sayfaya ait çıktıyı kayıt esnasında vermeleri zorunludur) (Yabancı Uyruklulardan istenmemektedir)

6.       Nüfus cüzdanı fotokopisi (Önlü-arkalı) (Yabancı Uyruklulardan istenmemektedir)

7.       İkametgâh İlmühaberi (E-devlet üzerinden alınabilir) ( oturdukları adres ile İl muhaberi adresleri aynı olmalı)

8.       Askerlik Durum Belgesi (Yabancı Uyruklulardan istenmemektedir) (E-devlet üzerinden alınabilir)

9.       Mal Bildirim Beyannamesi (1 nüsha) ** Yabancı Uyruklulardan istenmemektedir)

10.      6 adet vesikalık fotoğraf

11.      Tam teşekküllü hastanelerin sağlık kurullarından alınacak ve özellikle …………………………………(Branşın adı) Anabilim
Dalında uzmanlık eğitimi yapabilir.”
ifadesini taşıyan, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hekimi imzasında bulunduğu sağlık kurulu
raporu
.

12.      Adli sicil kaydı (E-devlet üzerinden alınabilir)

13.    Hitap Hizmet Dökümü(E-devlet üzerinden alınabilir)(Yabancı Uyruklulardan istenmemektedir)(Kamuda ilk defa çalışacaklar hariç)

YABANCI UYRUKLU KONTENJANINDAN (KADROSUZ) EĞİTİM ALMAYA HAK  KAZANANLARDAN,

YUKARIDA BELİRTİLENLERE EK İSTENEN BELGELER:

14.  Uzmanlık eğitimi yapmak için Türkiye’deki Diş Hekimliği Fakültelerinin birinden mezun olunduğunu gösteren diploma veya yabancı ülkelerdeki  Diş Hekimliği Fakültelerinin birinden mezun olup YÖK’ten alınmış denklik belgelerinin noter tasdikli örnekleri,

15.      Pasaport Fotokopisi (Türkçeye çevrilmiş ve onaylı),

16.      Mesleki konuları izleyebilecek derecede Türkçe bildiklerini ölçmek amacıyla Tıpta Uzmanlık Kurulunun belirleyeceği bir kuruluş tarafından yapılan Türkçe dil bilgisi sınavında başarılı olduklarına dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneği, (Uzmanlık eğitimine başladıkları tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde sunmak zorundadır. Aksi takdirde bu kişilerin uzmanlık öğrenciliği ile ilişikleri kesilir. Türkiye’deki Diş Hekimliği Fakültelerinin Türkçe bölümlerinden mezun olanlarda, Türkçe dil bilgisi başarı belgesi aranmaz.),

17.      Uzmanlık eğitimi süresince kendilerine burs verileceğini veya Türkiye’deki giderlerinin karşılanacağını belirten belge.

Yabancı Uyruklu adayların eğitime
başlatılmaları yetkili mercilerce izin verildikten sonra yapılır.

EK BELGE: Orta öğretim kurumlarında yabancı dil hazırlık eğitimi

NOT: İkametgâh, adli sicil ve sağlık belgeleri son bir ay içinde alınmış olmalıdır. Daha eski tarihli belgeler kabul edilmeyecektir.

*   Özgeçmiş Formu için tıklayınız

    Dilekçe örnekleri T.C. Vatandaşı için buraya, YABANCI UYRUKLULAR için buraya tıklayınız.

** Mal Bildirim Beyannamesi el yazısı ile doldurulmalıdır.

 Yabancı Uyruklular ikamet il mühaberinde oturma adresi olarak Türkiye’den bir adres verilecek.

EKSİK
EVRAKLA BAŞVURULAR İŞLEME ALINMAYACAKTIR

Adayların, sonuçların ÖSYM tarafından internet adresinde yayınlandığı tarihten bir iş günü sonra başlamak üzere, 10 İŞ GÜNÜ içerisinde şahsen başvurmak suretiyle kayıtlarını yaptırmaları zorunludur, posta yolu ile gönderilen evraklar işleme alınmamaktadır.

Yukarıdaki belge ve bilgiler AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ kadrolarına atanmaya hak kazanan adaylar için belirtilmiş, bu adaylar müracaatlarını FAKÜLTEMİZE yapacak olup,

SAĞLIK BAKANLIĞI ADINA Fakültemiz programlara yerleştirilen adaylar Sağlık Bakanlığınca istenen ve ilan edilen
belgelerle birlikte atanma müracaatlarını SAĞLIK BAKANLIĞINA yapacaklardır.

ADRES: Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı Personel İşleri Dumlupınar Bulvarı Kampüs Alanı 07058Konyaaltı/ANTALYA

Telefon: 0 242 310 69 95 Fax: 0.242. 310 69 67     

 

0