Mezun Profili

A.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Mezun Profili

Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun olmuş öğrencinin sahip olması gereken ve toplum içindeki rolünü ve sorumluluklarını yerine getirmesine yönelik kazandığı yeterlilikler tanımlanmıştır. Mezunlarımızdan beklenen 8 temel rol bulunmaktadır. Bunlar;

 1. Diş Hekimliği Hizmeti Sunan
 2. Bilim İnsanı
 3. Ekip Üyesi
 4. İletişimci
 5. Yönetici ve Lider
 6. Sağlık Eğiticisi
 7. Sağlık Çalışanı
 8. Profesyonel ve Etik

 

1. Diş Hekimliği Hizmeti Sunan

 • Hastasına doğru tanıyı koymak için gereken yöntem ve cihazları etkin bir şekilde kullanır ve bu konuda gerekli yetkinliğe sahiptir.
 • Hastalıkların teşhisi için erken tanı yöntemlerini kullanarak tedavisini yapabilir.
 • Hastasının genel sağlık, sosyal durum gibi ağız ve diş sağlığı üzerinde etkili olan faktörleri değerlendirir.
 • Elde ettiği klinik ve sosyal bulguları değerlendirerek hastasının ihtiyacına uygun tedavi planını belirler ve tedaviyi uygular.
 • Hastalığın tanı ve tedavi planı sürecinde sahip olduğu avantaj ve dezavantajları hasta ve yakınlarına anlatabilir.
 • Bulaşıcı hastalık ve enfeksiyon riskini göz önünde bulundurarak tüm klinik uygulamaları gerçekleştirir. Bunu uygularken evrensel sterilizasyon ve dezenfeksiyon kurallarına uyar
 • Hastanın tedavisini yürütebilmek için uygun psikolojik durumu oluşturur.
 • Hastalığın tedavi planlamasını yaparken acil ve öncelikli durumları göz önünde bulundurur.
 • Gerektiğinde acil müdahale yapabilir ve yeterliliklerini aşan durumlarda hastayı uzmana yönlendirebilir.
 • Öncelikli, engelli, geriatrik ve riskli hasta gruplarını ayırabilir ve bunlara yönelik diş hekimliği hizmeti sunabilir.
 • Ağız diş sağlığı hizmeti için uygun tedavi planı oluşturup ve ilaç reçete edebilir.
 • Hastasında istismar ve/veya ihmal olması durumunu tespit edebilir ve süreci yönetir.
 • Kendi bedensel ve ruhsal sağlığını gözeterek mesleki uygulamalarını yapabilir.
 • Salgın hastalıklar gibi olağan üstü durumlarda mesleki uygulamalarını gerçekleştirebilecek bilgi düzeyine sahiptir.

2. Bilim İnsanı

 • Bilgiye hızlı-güvenilir biçimde ulaşır.
 • Eleştirel bakış ile bilgileri değerlendirebilir.
 • Yaşam boyu öğrenme ve mesleki gelişim ilkelerine uygun davranır
 • Mesleğinin gerektirdiği güncel literatürü ve teknolojiyi takip eder ve kullanır, bunun için gereken düzeyde İngilizce dilbilgisine sahiptir.
 • Çağdaş teknolojiyi bilir ve kullanabilir.
 • Yaşam boyu öğrenmeyi bağımsız bir şekilde gerçekleştirir ve öğrendiklerini diş hekimliği uygulamalarında kullanabilir.
 • Deneyimlerinden ders alarak kendisini geliştirebilir
 • Mesleği ile ilgili yeni bilgi ve uygulamaların oluşturulmasına, paylaşılmasına, uygulanmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunurken bilimi ve bilimsel yöntemleri etik kurallar çerçevesinde kullanır.

3. Ekip Üyesi

 • Diş hekimliği hizmeti sunduğu ortamda tüm çalışanlarla etkin bir ekip üyesi rolünü üstlenir.
 • Toplumun sağlık düzeyini yükseltmek amacıyla hareket eden tüm disiplinler arası ekiplerde, mesleki sorumluluklarını ve görevlerini eksiksiz bir şekilde yerine getirirken, kendisinin ve diğer ekip üyelerin sınırlarını bilir ve ekibin başarısını ön planda tutar.
 • Diğer sağlık çalışanları ile birlikte uyum içinde ve etkin olarak çalışabilir.
 • Ekip içerisinde karşılaşılan sorunlarda uzlaşmanın sağlanması ve çözümlenmesi için çalışır.

4. İletişimci

 • Türkçeyi hem sözel ve hem de yazım dilinde etkili bir şekilde kullanabilir.
 • Sosyal medya ve iletişim ağlarını etik kurallar çerçevesinde kullanır.
 • Hasta ve hasta yakınları ile karşılıklı anlayış, güven ve saygıya dayalı nitelikli bir iletişim kurarken kültürel farklılıkları göz önünde bulundurur.
 • Diş hekimliği hizmeti sırasında hastalar, hasta yakınları, sağlık çalışanları ve diğer meslek üyelerinden doğru bir şekilde topladığı bilgileri mesleksel deneyimi ile birleştirerek kullanabilir.

5. Yönetici ve Lider

 • Yönetimin bütün basamaklarını bilir.
 • Mesleği ile ilgili mevzuata hakimdir ve mevzuatı yorumlamayı bilir.
 • Yetkinliği olduğu hizmetleri denetler.
 • Belirli amaçlar doğrultusunda bir sağlık ekibine liderlik edebilir.
 • Çalıştığı sağlık alanıyla ilgili konularda bilirkişilik yapabilir.
 • Yerel ya da ulusal düzeyde sağlık bakım hizmetlerinde ağız ve diş sağlığının planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesini destekler.
 • Kariyerini etkin bir şekilde yönetirken mesleğiyle ilgili öğrenme süreçlerini iyi hekimlik uygulamaları doğrultusunda yürütürür.
 • Bir sorunla karşılaştığında bunu zamanında fark eder ve uygun çözüm yolu üretebilir.

6. Sağlık Eğiticisi

 • Toplumun ve bireylerin ağız ve diş sağlığı konusunda hastalarına ve topluma eğitim verir.

7. Sağlık Çalışanı

 • Kanıta dayalı yöntem ve araçları kullanarak toplumun ve bireylerin ağız ve diş sağlığı durumunu ve bu duruma etki edebilecek faktörleri değerlendirebilir.
 • Toplumun ihtiyaçlarının farkında olarak ve sağlıkta kalite standartlarına uygun olarak sağlıklı olma durumunun geliştirilmesi için görev ve sorumluluk alanı çerçevesinde gereken tüm girişim ve uygulamaları yerine getirebilir.
 • Diğer sağlık çalışanları ile ortak çalışmalar yürütebilir.
 • Sağlık üzerinde etkili ulusal ve uluslararası politika ve uygulamaların gelişim süreçlerini takip eder, ağız ve diş sağlığının toplumun sağlığına olası etkilerini değerlendirir ve bunu bilim ve toplumsal gereksinimler zemininde bir araya getirerek savunabilir.

8. Profesyonel ve Etik

 • Kendini geliştirirken yaşam boyu öğrenme prensibi ile hareket eder.
 • Hasta, hasta yakınları ve toplum karşısında saygın bir duruş sergiler.
 • Bütün yasal hak ve sorumluluklarını bilir.
 • Etik değerlere sahip bilim insanı, sorumluluklarının farkında bir yurttaş, adil bir yönetici ve lider olma özelliğiyle rol model olabilir.
 • Toplumun ihtiyaçlarına göre ağız ve diş sağlığı hizmetlerini programlayabilir.
 • Hekim hasta ilişkisinde gizlilik ilkesine bağlı kalır.
 • Hasta kayıtlarında gizliliğini sağlar.
 • Hastayı anlayacağı iletişim dilini kullanarak bilgilendirir ve hastanın aydınlatılmış onamını alır.
 • Mesleki uygulamalarını gerçekleştirirken “önce zarar verme” ilkesini göz önünde bulundurur.
 • Mesleki uygulamasını icra ederken sınırlarının ne olduğunu bilir.
 • Meslektaşlarına saygılıdır, iş ahlakı değerlerine önem vererek deontolojik ilkeleri göz önünde bulundurur. 
Eklenme tarihi :6.12.2022 15:24:19
Son güncelleme : 6.12.2022 15:24:19